0 varor i kundvagn
Visa/betala
Öppna

Demo av Ontech Control

Klicka här för att testa kontrollpanelen.

Användning

I stugan eller villan
I båten
Fjärrstyr värmepumpen
Larma, styra och övervaka
Industriellt bruk

Produkter

Ontech 9060 (4G)
Ontech 9065 (4G)
Ontech Control

Tillbehör

Ontech relä 9015
Ontech IR 9016
Ontech alarm box 9012
Ontech PIR 9011
Temp.sensor 2 meter
Backupbatteri
Start
Så fungerar det
I stugan eller villan
I båten
Fjärrstyr värmepumpen
Larma, styra och övervaka
Industriellt bruk
Ontech 9060 (4G)
Ontech 9065 (4G)
Ontech Control
Support
Ontech relä 9015
Ontech IR 9016
Ontech alarm box 9012
Ontech PIR 9011
Temp.sensor 2 meter
Backupbatteri

Avtal om villkor för tjänsten Ontech Control

1 Inledning

1.1 Definitioner

Företaget avser Onvako AB organisationsnummer 556944-1040 i Sverige och med webbplatsadress www.ontechcontrol.com.
Brukare avser den person som registrerat konto på Ontech Control
Tjänsten avser den tjänst och gränssnitt (Ontech Control) företaget tillhandahåller för att kommunicera med Ontech-enheter via internet över mobilnätet.
Brukarkonto avser det konto brukaren registrerar på företagets webbplats.
SIM-kort avser det SIM-kort företaget tillhandahåller för att använda tjänsten
Abonnemang avser rätten att använda tjänsten för respektive SIM-kort. Abonnemanget är aktivt om abonnemangsavgiften betalats.

1.2 Översikt

Detta dokument anger de villkor som gäller för användning av tjänsten Ontech Control. Genom att godkänna dessa villkor vid skapandet av ett konto för Ontech Control har brukaren samtyckt till villkoren. Villkoren kan komma att ändras med tiden.

1.3 Meddelanden om ändringar av villkoren

Meddelande om ändringar av dessa villkor kommer att skickas ut med epost till alla brukare med aktiva abonnemang. Förändringarna träder i kraft nästa gång abonnemanget förnyas. Godtas ej ändringarna i villkoren skall abonnemanget ej förnyas. Då gäller de villkor som brukaren tidigare samtyckt till

2 Tjänsten

2.1 Abonnemangsperiod

Abonnemang betalas för 365 dagar åt gången och i förskott. Antal dagar i abonnemang kan komma att minskas vid användning av SMS (se nedan).

2.2 Geografisk omfattning

Tjänsten gäller för användning inom alla länder inom Europeiska Unionen samt Norge och Schweiz. Används tjänsten i annat land kommer det använda abonnemanget att stängas av från tjänsten. Det kan återaktiveras mot en avgift (se punkt 8).

2.3 Datamängd

Abonnemanget avser normal användning. Överskrids detta kommer brukaren att meddelas per epost. Om det sker upprepade gånger kan abonnemanget komma att stängas av. Det kan återaktiveras mot en avgift (se punkt 8).

2.4 SMS

Används SMS för larmnotiser kommer årsabonnemangets återstående tid minskas med tre dagar för varje sänt SMS.

2.5 Information till brukare från systemet

Information relaterad till brukarens enhet kommer att skickas till den epost-adress brukaren registrerat. Brukaren förbinder sig att ta del av denna information regelbundet då informationen kan vara nödvändig för att upprätthålla systemets funktion.

3 Ändringar av systemet

Företaget förbehåller sig rätten att ändra systemet. Skulle en sådan ändring innebära att brukaren ej kan använda tjänsten som ursprungligen tänks har brukaren rätt att säga upp abonnemanget och få återbetalning på kvarvarande antal dagar.
Ändringar av tjänsten kommer att rapporteras på företagets webbplats.

4 Felaktig användning

4.1 Hacking, virus mmm

Brukaren får ej försöka ”hacka” sig in i systemet eller släppa in virus eller liknande i tjänstens servrar. Brukaren förbinder sig också att hålla sin dator/tablet/mobiltelefon ren från virus och annan skadlig kod. Skulle detta inte ske kan abonnemanget komma att stängas. Det kan återaktiveras mot en avgift (se punkt 8).

4.2 Kommunikation med Ontech-enheterna

Brukaren får endast använda Ontech Controls webbgränssnitt för att kommunicera med enheten. Skulle detta inte ske kan abonnemanget komma att stängas. Det kan återaktiveras mot en avgift (se punkt 8).
Finns önskemål om ett brukar-anpassat gränssnitt skall företaget kontaktas.

4.3 Använda SIM-kortet i andra enheter

Brukare får ej använda SIM-kort i någon annan enhet (mobiltelefon, modem, tablets etc). SIM-kortet kommer då att stängas. Det kan återaktiveras mot en avgift (se punkt 8).

5 Hantering av personuppgifter

Företaget förbinder sig att följa  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Denna förordning kallas i dagligt tal GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation.
Denna innebär att företaget ej kommer att lämna ut några personuppgifter till tredje part utan brukarens medgivande och ej kommer att använda uppgifterna till andra ändamål än de som tjänsten kräver.
Nyhetsbrev kommer att skickas ut till den epost-adress brukaren registrerat om dessa inte avböjts.

6 Hantering av insamlad data

Företaget kommer att spara data om enheter, abonnemang och användning av tjänsten. Dessa uppgifter används för att utveckla och förbättra tjänsten.
Insamlad information kan komma att användas av tredje man men kommer då att vara totalt avidentifierad rörande namn, epost-adress och telefonnummer.
I övrigt förbinder sig företaget att bevara information otillgänglig för utomstående. Denna sekretess gäller även då abonnemang upphört att gälla.

7 Tillgänglighet

7.1 Avbrott

Företaget kan ej lämna garantier för att tjänsten är avbrottsfri.
Om avbrottet varar mer än 48 timmar kommer abonnemanget att förlängs med det antal dagar som avbrottet skett.
Brukaren skall själv påtala avbrottet och krav på kompensation för att erhålla denna.

7.2 Inaktivering av ej använt SIM-kort

Om ett SIM-kort varit inaktivt i mer än 10 dagar kommer SIM-kortet att temporärt inaktiveras. För att återaktivera det måste brukaren ange detta i webbgränssnittet Ontech Control. Normalt sker aktivering då efter 2-4 timmar. Abonnemangets slutdatum påverkas ej av detta och ingen extra avgift är heller ej förknippad med detta.

8 Avgift för återaktivering av abonnemang

Avgiften för att återaktivera ett abonnemang efter att det löpt ut är samma som priset på ett årsabonnemang.

9 Support

Företaget tillhandahåller support på sin webbplats och via epost.

10 Ansvarsbegränsning

Företaget tar inget ansvar för skador och kostnader som kan ha uppstått på grund av att systemet ej har fungerat som tänkt för brukaren eller att det skett tillfälliga avbrott. Det åligger brukaren att regelbundet själv tillse att tjänsten fungerar som den skall.

11 Tvist

Tvist om detta avtal skall avgöras av Tingsrätten I Göteborg, Sverige

12 Avtalets upphörande

Avtalet är giltigt så länge brukaren har minst ett aktivt abonnemang registrerat på sitt brukarkonto.

Ändringslogg

2016-08-25 Första versionen av Avtal för villkor för tjänsten Ontech Control

2018-05-24 Hänvisning till GDPR istället för Personuppgiftslagen.

2020-12-09 Förtydligande av punkt 8.

2023-12-01 Uppdatering så att även 4G-enheter ingår i avtalet.